Paweł Staniszewski

Dr hab. Paweł StaniszewskiAbsolwent Wydziału Leśnego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracuje w Katedrze Użytkowania Lasu na Wydziale Leśnym SGGW. Od początku pracy zawodowej jego zainteresowania dotyczyły zagadnień związanych z użytkowaniem surowców leśnych; początkowo jego aktywność naukowa i dydaktyczna związana była głównie z nauką o surowcu drzewnym. Po uzyskaniu stopnia doktora, poszerzył zakres swoich zainteresowań, kierując się ku problematyce niedrzewnego użytkowania lasu. Realizowane przez niego badania naukowe dotyczą analizy wybranych problemów badawczych z zakresu ubocznego/niedrzewnego użytkowania lasu w Polsce i na świecie oraz strategii użytkowania i ochrony leśnych surowców niedrzewnych. Głównie interesuje się problematyką gospodarowania zasobami runa leśnego: grzybów, roślin owocodajnych i leczniczych.