Studia

Studia podyplomowe „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych” przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, w zakresie dowolnej dyscypliny naukowej.
Program studiów zapewnia podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i nabycie dodatkowych umiejętności w zakresie turystyczno-rekreacyjnego użytkowania obszarów niezurbanizowanych.

Program obejmuje następujące zagadnienia:
• gospodarka leśna a udostępnienie turystyczno-rekreacyjne lasu;
• turystyka i rekreacja w gospodarce przestrzennej;
• bezpieczeństwo i prawo w udostępnieniu turystyczno-rekreacyjnym lasu;
• kierunki rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji leśnej w Europie i na świecie;
• projektowanie obiektów turystyczno-rekreacyjnych;                              • projektowanie graficzne w edukacji przyrodniczo-lesnej;
• społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji na terenach niezurbanizowanych;
• techniki komunikacji społecznej w edukacji przyrodniczo-lesnej;
• ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji leśnej;
• turystyka, rekreacji i edukacja leśna a ochrona przyrody i krajobrazu.

Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, specjaliści z zakresu gospodarki leśnej, edukacji leśnej, finansów publicznych, ochrony środowiska oraz decyzyjnych urzędów administracji państwowej.
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (zgodnie z programem studiów) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Kierownik studiów: dr hab. Emilia Janeczko

Organizacja studiów:

Studia trwają 2 semestry od 27.02.2019 r. do 27.01.2020 r. w cyklach semestralnych zgodnie z organizacją roku akademickiego. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele.