Płatności

Zasady odpłatności za studia podyplomowe „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych” – VI edycja studiów 2020/2021

całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 4 200 zł;

możliwość płatności w dwóch ratach:

I rata – 2100 zł (dwa tysiące sto złotych) powinna być dokonana w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu na studia,

II rata – 2100 zł (dwa tysiące sto złotych) przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.

Opłata za studia nie obejmuje kosztów związanych z: dojazdami do miejsca realizacji zajęć, wyżywieniem i noclegami; kompleksowymi ćwiczeniami terenowymi  oraz opłat związanych z wydaniem świadectwa ukończenia studiów.