Michał Roman

Michał Roman fotoMichał Roman jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (specjalność: ekonomika i organizacja turystyki). Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa, Instytutu Ekonomii i Finanów, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada dorobek publikacyjny w liczbie 140 opracowań naukowych – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jest autorem lub współautorem 7 opracowań książkowych i 133 artykułów naukowych. Jest także redaktorem naukowym 6 monografii. Brał udział w stażach naukowych (m.in. Szwajcaria, Niemcy, Ukraina, Kazachstan). Uczestniczył z referatem w licznych konferencjach naukowych (w tym krajowych i zagranicznych). Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne został laureatem 5 nagród w dziedzinie „Agroekonomii i Agroturystyki”. Jest współwłaścicielem gospodarstwa agroturystycznego. Zainteresowania naukowe obejmują zakres ekonomiki i organizacja turystyki:

  • uwarunkowania rozwoju agroturystyki i jej wpływ na przemiany społeczno-ekonomiczne gmin oraz obszarów wiejskich,
  • klastry turystyczne,
  • innowacje w rozwoju turystyki,
  • transport pasażerski w turystyce.