Rekrutacja

rodo

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia podyplomowe
„Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych”

1. Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie)

2. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po spełnieniu warunków rekrutacji wymienionych niżej i dokonaniu opłaty za pierwszy semestr studiów

3. Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest złożyć na Wydziale prowadzącym studia podyplomowe następujące dokumenty:

 podanie (do pobrania)

kwestionariusz osobowy (do pobrania)

odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego,

dowód wpłaty czesnego co najmniej za pierwszy semestr w przypadku płatności w dwóch ratach (2 x 2100 zł) lub wpłaty całości (4200 zł) w przypadku opłaty jednorazowej

4. Opłata za pierwszy semestr powinna być dokonana w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu na studia

5. Minimalna liczba kandydatów przy której studia zostaną uruchomione – 15 osób, maksymalna liczba miejsc – 30 osób.