Wojciech Ożga

Wojciech OżgaW roku 1985 ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu uzyskując dyplom magistra geografii. Początkowo nauczyciel w liceum ogólnokształcącym, a od roku 1987 asystent w Pracowni Klimatologii Leśnej na Wydziale Leśnym SGGW. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk leśnych w 1995 roku na stanowisku adiunkta, a następnie starszego wykładowcy.

W 2003 roku został powołany przez Rektora SGGW na stanowisko kierownika Międzywydziałowego Studium Turystyki i Rekreacji. Był organizatorem kierunku studiów Turystyka i Rekreacja w SGGW, a funkcję kierownika studiów pełnił przez dwie kadencje. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu Geografii Turystycznej, Krajoznawstwa oraz Organizacji turystyki dla dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach prowadzonej działalności naukowej interesuje się klimatologią leśną, oceną warunków rozwoju turystyki z szczególnym uwzględnieniem znaczenia walorów krajoznawczych.